Calligraphy

Description: Takato writes on Yuki's back