keita's birthday

twitter short story (2013)

Another tiny one!

happy birthday, keita!

Yuki: Professor Ito, happy birthday!

← back | translation menu